خواهشمند است فرم ذیل را با دقت و حوصله پر نمایید.

لطفا برای استفاده از سایت، از آخرین نسخه نرم افزارهای Firefox, Internet Explorer یا Chrome استفاده نمایید.

مشخصات فردی:

سوابق تحصیلی:

نام دانشگاه / موسسه
مقطع
رشته
تاریخ فارغ التحصیلی

سوابق کاری:

 
۱
۲
۳
نام محل کار
شماره تماس
آخرین سمت
اشتغال از تاریخ
اشتغال تا تاریخ
نام سرپرست مستقیم
دلیل ترک شغل
آخرین حقوق دریافتی

دوره های آموزشی، تخصصی و فنی:

نام دوره
برگزارکننده دوره
مدت دوره
گواهی پایان دوره

سایر توانایی های فنی و تخصصی:

نوع توانایی / مهارت
میزان
توضیحات

آشنایی با زبان های خارجی:

زبان خارجی
مکالمه
خواندن
نوشتن

آشنایی با نرم افزارها:

نرم افزار
میزان تسلط
گواهی پایان دوره
توضیحات

سوابق پزشکی/کیفری/بیمه تامین اجتماعی:

آیا به بیماری خاصی مبتلا می باشید که نیاز به ذکر آن باشد ؟
توضیحات
آیا سابقه کیفری دارید ؟
توضیحات
آیا سابقه بیمه تامین اجتماعی دارید ؟
توضیحات
آیا سیگار می کشید ؟
چنانچه از بستگان، آشنایان و یا دوستان شما در شرکت هایی با زمینه کاری مشابه ماتریس فعالیت داشته یا دارند ذکر نمایید.

مشخصات افرادی که در مواقع ضروری بتوان با آنها تماس گرفت :

نام و نام خانوادگی
شغل
نسبت
آدرس

نحوه آگاهی شما از جذب نیرو توسط ماتریس:

سایر شرایط همکاری :

آیا امکان معرفی ضامن معتبر و یا ارایه چک یا سفته بعنوان ضمانت را دارید ؟
میزان حقوق درخواستی (حتما ذکر نمایید):
زمان آمادگی برای شروع به کار (تاریخ دقیق را ذکر نمایید ) :‌

توضیحات

لطفا حروف داخل متن را وارد نمایید